MANAGED VESSELS
Name Built Length(m) Beam(m) DWT Flag
MV HOANH SON STAR 2001 224.91 32.31 74,086 Panama
MV HOANH SON SUN 2000 229.93 38 82,222 Panama
MV HOANH SON SKY 2001 224.9 32.26 74,082 Panama
MV HOANH SON GALAXY 2002 224.94 32.26 76,643 Panama
MV HOANH SON PLANET 2005 217.84 32.26 76,634 Panama